Στοιχεία Επικοινωνίας

Μεσολόγγι, Σταυροπούλου & Κάτση 7
Τηλ:26310-55281
Κιν. 6973-236476
Facebook: Σήφης Εμμανουήλ Κουράκης
e-mail:
kourakis123@yahoo.gr
(ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

Για τα βιβλία «Απρόσεκτος συχνά, αδιάφορος ποτέ» και «Διάσπαση Προσοχής, η άλλη όψη της αφαίρεσης», επικοινωνήστε με το Διαγνωστικό Κέντρο Παιδοψυχολογίας του Δρ. Σήφη Κουράκη στοΜΕΣΟΛΟΓΓΙστο τηλέφωνο: 26310-55281

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής, σήμερα 11/01/2008, στις εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επί της οδού Αιγαίου Πελάγους 1-3, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Αφενός μεν, ο κ. Δημήτριος Βλάχος, Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου το οποίο αποτελεί φορέα υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης: «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα στη διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης» με κωδικό MIS 100971 και υπεύθυνη την κ. Εύη Μακρή-Μπότσαρη, Αντιπρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,

αφετέρου δε, o κ. Ιωσήφ Κουράκης, Παιδοψυχολόγος-Νευροψυχολόγος, κάτοικος Μεσολογγίου επί της οδού Ευγενίδου 15, με Α.Φ.Μ. 032260744 και Α.Δ.Τ Σ 993176 ο οποίος και καλείται χάριν συντομίας «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Η/3273/27-4-94 (ΦΕΚ 352/27-4-94 τ.Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. 2889/96 (ΦΕΚ 898/96), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188/23-9-97, τεύχος Α’), άρθρο 7, παρ. 4 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-00, τεύχος Α’) σε εκτέλεση της ενταγμένης Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα στη διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης», της κατηγορίας Πράξεων 2.1.1.β του 2ου ΕΠΕΑΕΚ (αρ. πρωτ. απόφασης Ένταξης 14833/25-07-2005 και αρ. πρωτ. απόφασης 1ης τροποποίησης 7153/05-04-2007) η οποία συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (25%) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%), και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 27/03-09-2007 Πράξης του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με την οποία: 1) ο Ανάδοχος ορίστηκε επιμορφωτής λόγω της ιδιότητάς του και των ειδικών επιστημονικών προσόντων που διαθέτει και β) εγκρίθηκε το πρόγραμμα υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος περιόδου 2007-2008, αναθέτει στον Ανάδοχο τη διδασκαλία των θεματικών πεδίων: χαρισματικο παιδι.

2. Πιο συγκεκριμένα, με την παρούσα το Π.Ι. αναθέτει στον Ανάδοχο την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στον τόπο και τις ημερομηνίες που δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Τόπος: ΠΕΚ Πειραιά

Σάββατο 26/01/2008

Διάρκεια: 4 ώρες

Κυριακή 27/01/2008

Διάρκεια: 4 ώρες

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το παραπάνω έργο αυτοπροσώπως, με τη δέουσα επιμέλεια και δεν έχει δικαίωμα υποκατάστασης από άλλον για την εκτέλεση του έργου.

4. Συμφωνείται ότι ο πρώτος των συμβαλλομένων θα καταβάλλει στον Ανάδοχο το ποσό των 50€ (πενήντα ευρώ) για κάθε ώρα διδασκαλίας. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις. Το συνολικό ποσό που θα προκύψει από την παρασχεθείσα εργασία θα καταβληθεί εφάπαξ, μετά από βεβαίωση της Υπευθύνου της Πράξης και αντίστοιχη εντολή πληρωμής.

5. Οι απαραίτητες συμβατικές υποχρεώσεις για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα εκτελούνται σύμφωνα με τον πίνακα του Άρθρου 1.

6. Δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας κατά τον αριθμό των ωρών και γενικότερα κατά το πρόγραμμα διδασκαλίας διατηρεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

7. Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μέχρι αποπεράτωσης του συμφωνηθέντος έργου. Δικαίωμα καταγγελίας διατηρεί ο πρώτος των συμβαλλομένων, χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αμοιβής, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κριθεί ακατάλληλος για την εκτέλεση του έργου και εφόσον διαπιστωθεί με βεβαιότητα η πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή στην περίπτωση που αδυνατεί με ή χωρίς υπαιτιότητά του να εκτελέσει το έργο.

8. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, ορίζεται για την επιμορφωτική περίοδο, ήτοι από 12/01/2008 έως 17/02/2008.

9. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Δικαίου και κάθε άλλη ειδικότερη διάταξη νόμου.

10. Οι τυχόν εκ της συμβάσεως αυτής διαφορές λύνονται από τα μέρη σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Αν παρά ταύτα δεν εξευρεθεί λύση, αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που θα αφορούν την παρούσα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

11. Η παρούσα σύμβαση αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφτηκε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε τρία πρωτότυπα από τα οποία κάθε συμβαλλόμενος έλαβε ένα.

Για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.

Δημήτριος Γ. Βλάχος

Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.

Η Υπεύθυνη της Πράξης

Εύη Μακρή-Μπότσαρη

Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Ο Ανάδοχος

Ιωσήφ Κουράκης

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8